Privacyverklaring

Garage SAM hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt of die wij op andere wijze hebben verkregen worden niet gedeeld met derden, tenzij dit voor de uitvoering van ons werk noodzakelijk is, wij wettelijk verplicht zijn om die gegevens te verstrekken of u hiervoor toestemming geeft.

Wij beperken het verzamelen van persoonsgegevens tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt zoals:

Administratieve doeleinden;
Communicatie over de opdracht;
Het uitvoering geven aan de opdracht;
Wettelijke verplichtingen.

Alleen onze facturen worden digitaal opgeslagen met minimaal de gegevens van uw auto, zoals kenteken, merk en km-stand.

Wij bewaren de gegevens zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Wij hebben maatregelen genomen om uw (persoons)gegevens te beveiligen, zowel in technische als in organisatorische zin.

Om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren kunnen wij gebruik maken van externe leveranciers. In dat geval zijn met deze leveranciers verwerkersovereenkomsten gesloten. De overeenkomsten zijn getoetst aan de eisen van de AVG. In de overeenkomsten is opgenomen dat uw gegevens worden beschermd en beveiligd.

Wij plaatsen geen cookies via onze website.

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen op uw recht tot inzage, correctie of anderszins, dan kan dat via onderstaande contactgegevens:

Garage SAM
Vliegtuigstraat 14
1059 CL Amsterdam
020-3635839
info@garagesam.nl